Zlecenie z podmiotem trzecim, wykonywane na rzecz pracodawcy

Jeżeli osoba zawarła umowę cywilnoprawną z podmiotem trzecim, ale wykonuje ją na rzecz własnego pracodawcy to dla celów ubezpieczeń w ZUS jest traktowana jako pracownik. Orzekł tak Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 13 maja 2021 r., sygn. akt K 15/16 stwierdzając, że przepis art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jest zgodny z ustawą zasadniczą.

Pracodawca od takiego zlecenia powinien naliczyć składki ZUS analogicznie jak nalicza w przypadku umowy zlecenia zawartej ze swoim pracownikiem. Zleceniodawca nie zgłasza takiej osoby do ubezpieczeń.

Top