Ważne zmiany 2019/2020

 od  1 września 2019:

  • utrata prawa do zwolnienia z vat, art. 113 ust. 13 pkt. f oraz g ustawy:
  1. f) następujących towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie:

– preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1),

– komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26),

– urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKWiU 27),

– maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28),

  1. g) hurtowych i detalicznych części do:

– pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3),

– motocykli (PKWiU 45.4);

  • biała księga podatników – brak wpłaty powyżej 15 tys. na rachunek nieistniejący w wyszukiwarce resortu finansów będzie skutkował niemożliwością wydanku w koszty uzyskania przychodów oraz solidarną odpowiedzialnością z odbiorcą (sankcje będą obowiązywały od 1 stycznia 2020r.)

Od 1 stycznia 2020  

  • Zarejestrowany podatnik vat będzie mógł wystąpić o fakturę do paragonu tylko gdy paragon będzie zawierał jego nr NIP
  • 0% podatek dochodowy umów o pracę, zlecenia, dla osób przed 26 rokiem życia.

 

Propozycje zmian:

Od 1 października 2019:

  • Zmiana stopy podatku dochodowego z 18% na 17% wg. skali podatkowej, zmiana kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy oraz kwoty wolnej

Od 1 listopada 2019:

  • Obowiązkowa metoda podzielonej płatności dla płatności powyżej 15 tys. i transakcji z załącznika nr 15 ustawy o VAT

Od 1 stycznia 2020  

  • Korekta kosztów uzyskania przychodów (zwiększenie podstawy opodatkowania, zmniejszenie straty) w przypadku braku zapłaty na rachunek kontrahenta w ciągu 90 dni od terminu płatności wynikającego z faktury.
  • Zniesienie limitów płatności składek w ZUS dla osób zarabiających powyżej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce na dany rok ( w 2019 roku to kwota przychodu 142.950,00 zł.)
Top