Umowa uaktywniająca z nianią a ZUS

Umowa uaktywniająca z nianią jest to zawarta w formie pisemnej umowa o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia, zawierana pomiędzy nianią a rodzicami albo rodzicem samotnie wychowującym dziecko.

Przedmiotem takiej umowy jest świadczenie usługi polegającej na opiece nad dzieckiem lub dziećmi, w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do maksymalnie 3 roku życia.

Składki ZUS za nianię finansowane są z budżetu państwa, jeżeli:

 1. rodzice (lub rodzic samotnie wychowujący dziecko):
 • pracują na podstawie umowy o pracę
 • świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, która stanowi tytuł do ubezpieczeń społecznych
 • prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą
 • prowadzą działalność rolniczą, z wyjątkiem osoby, która podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik
 1. dziecko nie jest w żłobku, klubie dziecięcym oraz nie zostało objęte opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna
 2. niania została zgłoszona przez rodziców do ubezpieczeń w ZUS
 3. rodzic nie pobiera zasiłku macierzyńskiego ani nie przebywa na urlopie wychowawczym
 4. niania jest osobą pełnoletnią i nie jest rodzicem dziecka

Składki ZUS za nianię są finansowane przez budżet państwa najdłużej do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 lata lub 4 lata, jeżeli nie można zapewnić dziecku opieki przedszkolnej.

Formalności w ZUS po zawarciu umowy uaktywniającej z nianią

 1. zgłoszenie rodzica do ZUS jako płatnika składek na formularzu ZUS ZFA
 2. zgłoszenie niani do ZUS jako osoby ubezpieczonej na formularzu ZUS ZUA, gdy podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu lub ZUS ZZA, gdy podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Ponadto

Jeżeli wynagrodzenie niani wynosi maksymalnie połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, należy złożyć w ZUS:

 1. deklarację ZUS DRA
 2. raport miesięczny ZUS RCA, jeżeli niania podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu lub raport miesięczny ZUS RZA, jeżeli niania podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Jeżeli wynagrodzenie niani wynosi więcej niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę, należy składać w ZUS:

 1. deklarację ZUS DRA
 2. raport miesięczny ZUS RCA, jeżeli niania podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu lub ZUS RZA, jeżeli niania podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, uwzględniający składki od części wynagrodzenia niani równej połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę
 3. raport miesięczny ZUS RCA, jeżeli niania podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu lub ZUS RZA, jeżeli niania podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, uwzględniający składki od części wynagrodzenia niani ponad połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 Formalności w ZUS po zakończeniu umowy uaktywniającej z nianią

 1. wyrejestrowanie niani z ubezpieczeń na formularzu ZUS ZWUA
 2. wyrejestrowanie płatnika składek na formularzu ZUS ZWPA.

 

 

Top