Opodatkowanie podatkiem VAT usług świadczonych przez lekarzy

Obowiązek opodatkowania podatkiem VAT usług świadczonych przez lekarzy zależny jest od okoliczności, w jakich usługa jest świadczona.

Wyróżnijmy trzy najczęściej występujące przypadki:

  • usługi medyczne lekarza prowadzącego prywatny gabinet – podlegają zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 19 ustawy o VAT, który stanowi, że zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów:

a) lekarza i lekarza dentysty,

b) pielęgniarki i położnej,

c) medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260),

d) psychologa;

Jak widać, muszą to być usługi służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

  • usługi medyczne świadczone przez biegłego sądowego – są to usługi o charakterze doradczym. Wymagają wiedzy medycznej, ale nie służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Nie są zwolnione z VAT jako takie, jednak mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego tj. ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotu uprawniającego do zwolnienia.
  • usługi lekarzy medycyny pracy wykonywane w ramach prywatnej praktyki – to przedmiot różnych interpretacji indywidualnych z zakresu prawa podatkowego. Z jednej strony, uważa się, że bezpośrednim celem badań lekarskich nie jest profilaktyka, zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawa zdrowia a badanie to wynika jedynie z konieczności uzyskania zaświadczenia o zdolności pracownika do pracy. Z drugiej strony, jak wskazano w ostatniej interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 lutego 2018 r., nr 0115-KDIT1-1.4012.899.2017.1.MM, wstępne i okresowe badania lekarskie, w tym psychologiczne, na podstawie skierowania od pracodawcy, umożliwiają zapobieganie i wykrywanie chorób, a także monitorowanie stanu zdrowia pracowników, a tym samym zawierają się w pojęciu opieki medycznej, do jakiego odnoszą się przepisy ustawy o VAT, a więc do zwolnienia z 43 ust. 1 pkt. 19. Trudno nie zgodzić się z drugim stanowiskiem.
Top