Oferta współpracy

W zakresie obsługi księgowej i podatkowej prowadzimy:

 • księgi handlowe,
 • podatkowe księgi przychodów i rozchodów,
 • ewidencję przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego,
 • rejestry sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług,
 • ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia.

Ponadto:

 • sporządzamy sprawozdania finansowe,
 • sporządzamy miesięczne i roczne deklaracje podatkowe,
 • przygotowujemy i modyfikujemy zakładowe plany kont,
 • sporządzamy deklaracje na potrzeby GUS,
 • sporządzamy deklaracje w zakresie ochrony środowiska,
 • sporządzamy roczne deklaracje PIT dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej.

W zakresie obsługi kadrowo-płacowej:

 • przygotowujemy listy płac z uwzględnieniem zwolnień lekarskich, urlopów, dodatków i potrąceń,
 • prowadzimy dokumentację kadrową,
 • przygotowujemy umowy o pracę, wypowiedzenia, rozwiązania stosunku pracy oraz świadectwa pracy,
 • obsługujemy umowy cywilno-prawne,
 • sporządzamy i wysyłamy deklaracje ZUS,
 • dla pracowników i osób zatrudnionych na podstawie innych umów przygotowujemy roczne informacje o naliczonych składkach ZUS oraz roczne deklaracje podatkowe.

Możliwy odbiór dokumentów z siedziby klienta.

Top