Ważne zmiany 2019/2020

 od  1 września 2019: utrata prawa do zwolnienia z vat, art. 113 ust. 13 pkt. f oraz g ustawy: f) następujących towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie:

Szczegóły

Akta osobowe w 2019 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 13 września 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, zakłada nowy podział dokumentacji gromadzonej w aktach osobowych. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

Szczegóły

Księgi wadliwe i nierzetelne

Księga nierzetelna jest to księga prowadzona niezgodnie ze stanem rzeczywistym. Księga wadliwa jest to księga prowadzona niezgodnie z przepisem prawa. Nierzetelność może polegać na nieujęciu operacji, które miały miejsce, lub zapisaniu zdarzeń fikcyjnych. Księgi podatkowe niewadliwe to natomiast prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach. Nie zawierają błędów o charakterze formalnym.

Szczegóły

Założenie spółki z o.o.

Spółka z o.o. (dalej: spółka) – marzenie niejednego przedsiębiorcy – to spółka prawa handlowego, posiadająca osobowość prawną, własne organy, oraz odrębny majątek. Wybierana jest zazwyczaj przez osoby kiedy działalność gospodarcza osiąga większe rozmiary, jednak podstawowym atrybutem spółki z o.o. jest brak odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki.

Szczegóły

Proponowane zmiany w ustawach podatkowych na 2019 rok

Zmiany, zmiany, zmiany. Zgodnie z art. 84 Konstytucji RP „każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie” a wg. art. 217 ustawy zasadniczej „nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii…

Szczegóły

Zasiłek macierzyński

Jakie dokumenty trzeba dostarczyć do ZUS-u, aby dostać zasiłek macierzyński? Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego wraz z podaniem jego wymiaru i daty rozpoczęcia. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3b.

Szczegóły
Top